Notice of Non-Discrimination

Eye Surgery Center of San Francisco provides language access in more than 240 languages through spoken interpretation and written translation offered by LanguageLine Solutions.  Whatever your language need, we can deliver the highest quality, accurate and professional interpreting sessions and translation results.

Eye Surgery Center of San Francisco complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Eye Surgery Center of San Francisco does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Eye Surgery Center of San Francisco:
•   Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
      ○   Qualified sign language interpreters
      ○   Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
•   Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
      ○   Qualified interpreters
      ○   Information written in other languages

If you need these services, contact our Civil Rights Coordinator.

If you believe that Eye Surgery Center of San Francisco has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Eye Surgery Center of San Francisco
1160 Post Street, San Francisco, CA 94109-5505
Phone: (415) 440-1100
Fax: (415) 440-6430

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, our Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint
Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201
Phone: (800) 368-1019
TDD: (800) 537-7697

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Other Languages

English

Language assistance services, free of charge, are available to you.

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.

Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ.

گل داودی (Persian)

توجه: اگر حرف گل داودی زبان خدمات امداد، رایگان، به شما در دسترس هستند.

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

عربية (Arabic)

ﻣﻠﺤﻮظﺔ: إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن.

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ� ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ខ្មែរ (Cambodian)

្របយ័ត�៖ េបសើនិ�អ�កន�ិយ ��ែខ�រ, េស�ជនំួយែផ�ក�� េ�យមនិ គិតឈ� ល� គឺ�ច�នសំ�ប់បំេរអ��ក។

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.

हिंदी (Hindi)

ध्यान द�: य�द आप �हदी बोलत ेह �तो आपके िलए मफ्ु त म �भाषा सहायता सेवाए ंउपलब्ध ह।�

ภาษาไทย (Thai)

เรียน: ถา้คุณพดูภาษาไทยคุณสามารถใชบ้ริการช่วยเหลือทางภาษาไดฟ้ร